JSAK - Advokátní kancelář

Naše služby

Díky rozsáhlým zkušenostem svých právníků a poradců nabízí advokátní kancelář, svým klientům široké spektrum služeb, prvotřídní odborné znalosti a zkušenosti s místním obchodním a politickým prostředím a dynamicky se rozvíjejícím právním řádem, který oproti právním řádům tzv. starých členských zemí EU vykazuje mnohem větší dynamiku v procesu tvorby nových právních předpisu, jakož i některé další odlišnosti. Služby poskytované advokátní kanceláří pokrývají široké spektrum vzájemně propojených specializovaných oblastí, což zajišťuje komplexní a koordinované poradenství pro klienty kanceláře.

Oblasti poskytovaných právních služeb:

Zastupování v soudních a rozhodčích sporech, správních řízeních

Obchodní právo a právo obchodních společností

 • Zakládání obchodních společností a družstev, jiných právnických osob a změny
 • Zastupování klientů v řízení před rejstříkovým soudem
 • Příprava podkladů pro konání valných hromad a jejich konání
 • Zastupování klientů na valných hromadách
 • Zpracování obchodněprávních smluv, jejich rozbory
 • Vypracovávání žalob, mimosoudních dohod, vyjádření k žalobám v obchodních sporech
 • Zastupování klientů v obchodních sporech před soudy a rozhodci

Trestní právo

 • Zastupování klientů v přípravném trestním řízení
 • Obhajoba klientů v řízení před soudy
 • Zpracování trestních oznámení a zastupování poškozených v trestním řízení

Občanské právo

 • Sepisování smluv a právní rozbory smluv včetně právního poradenství
 • Advokátní úschovy
 • Ověřování pravosti podpisu
 • Sepisování žalob
 • Zastupování klientů v občanskoprávních sporech před soudy a rozhodci
 • Dědické řízení
 • Zastupování ve výkonu rozhodnutí, exekučním řízení a insolvenčním řízení

Rodinné právo

 • Sepisování návrhů na rozvod manželství a zastupování klienta v řízení o rozvod
 • Vypořádání společného jmění manželů
 • Úprava poměrů k nezletilým dětem
 • Spory o výživné
 • Zastupování v řízení o určení a popření otcovství

Pracovní právo

Správní právo

 • Cizinecké právo, azyl, pobyty cizinců, státní občanství, přestupkové právo
 • Zastupování v řízení před katastrálním úřadem
 • Zastupování klientů ve správním řízení před orgány státní správy a samosprávy
 • Zastupování klientů v rámci správního soudnictví

Úpadkové právo

Cizinecké právo

Duševní vlastnictví a nekalá soutěž

Fúze, akvizice, přeměny a restrukturalizace podniků a obchodních společností

Veřejné zakázky a veřejná podpora

Nemovitosti a stavebnictví

Zastupování před Ústavním soudem, lidská práva

 • Sepisování ústavních stížností
 • Zastupování klientů v řízení před ústavním soudem
JUDr. Jan Szewczyk

JUDr. Jan Szewczyk trvale usiluje o vysokou profesionální úroveň, kvalitu a standard poskytovaných služeb, spojuje v sobě pružnost rychle se rozvíjející české kanceláře se širokou základnou kontaktů, stejně tak jako vynikající znalost českého práva.

Všichni pracovníci i kooperující advokáti advokátní kanceláře kladou důraz na dodržování morálních pravidel a zásad, na dodržování zákona o advokacii a stavovských předpisů České advokátní komory, zachování důvěrnosti získaných informací, ochranu zájmů každého klienta a eliminaci rizik, které by mohly tyto priority jakkoli ohrozit.

Rychlý kontakt

Chcete-li rady zkušeného advokáta nebo se nás na cokoliv zeptat, neváhejte se ozvat!